Alapító Okirat

részletek

A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapítók a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F §-ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkezõ, közhasznú szervezetnek minõsülõ, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövõ alapítványt hoznak létre:

I. AZ ALAPÍTÓK
  • Rédlyné Kovács Gabriella
  • Sebők Ildikó
  • Solymos Péter
II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

1. Az Alapítvány neve: Múzeumok és Látogatók Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye: Budapest, 1038. Újliget sétány 2./B.

3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:
A magyarországi múzeumok látogatói kapcsolatainak javítása, a múzeumi mûvelődés népszerûbbé tétele a látogatók körében.

6. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

3. tudományos tevékenység, kutatás

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5. kulturális tevékenység

6. kulturális örökség megóvása

7. mûemlékvédelem

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

19. euroatlanti integráció elősegítése

6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azokat elfogadja, támogatni kívánja.

Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

6.3 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

6.4 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.

6.5 Az Alapítvány mûködése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegû jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

V. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE.

1. Az Alapítók az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízzák meg.

2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma – az elnököt is beleértve – 5 fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői.

8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.

14. A Kuratórium tagjai:

Elnök: Miszné Korenchy Anikó

Tagok: Bárdosné Gárdon Kornélia Bell, Nicola, Janotka Mónika, Szentkútiné Kemény Noémi

VI. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

1. Az Alapítványt Miszné Korenchy Anikó, kuratóriumi elnök önállóan jogosult képviselni.

2. Az Alapítvány bankszámlája felett Miszné Korenchy Anikó önállóan, Szentkútiné Kemény Noémi, Bárdosné Gárdon Kornélia és Janotka Mónika közül ketten együttesen jogosultak rendelkezni.

Az Alapító Okirat kelte: 2003. december 10.
A jelenleg hatályos Alapító Okirat kelte: 2010. május 14.

A Fővárosi Bíróság a Múzeumok és Látogatók Alapítványt 9100. sorszám alatt nyilvántartásba vette.
A bíróság egyidejûleg az alapítványt a végzés jogerőre emelkedésétől kezdődően közhasznú szervezetté minősítette.

A végzés jogerőre emelkedésének dátuma: 2004. február 3.

FEL