PUBLIKÁCIÓK

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
PROJEKTEK
Szakembercserék
Konferenciák/Műhelyek
Uniós projektek
Publikációk
Online kérdőív
Módszertani könyvek
Könyvtár
Tanácsadás
HÍREK, AKTUALITÁSOK
INTERAKTÍV ÖTLETEK
HASZNOS LINKEK
ENGLISH

Partnereink:
IT partnerünk:
CENTER.HU Kft.


Az Alapítvány működését 2006 és 2010 között az NCA támogatta.
Studio1 Kft.

Iskola a múzeumban
[ 1998-11-27 - Köznevelés - Miszné Korenchy Anikó ]
 

Joggal kérdezhetné bárki, miért volna rendhagyó, ha egy iskolát vagy iskolásgyerekeket találunk a múzeumban. Mivel a hazai múzeumlátogatók igen nagy százalékát teszik ki az iskolai csoportok, ezért volt nagyon időszerű az oktatási és múzeumi szakemberek találkozása, egymás igényeinek megismerése.

A fenti címmel a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (a Központi Környezetvédelmi Alap támogatásával), a Magyar Természettudományi Múzeum és a Pulszky Társaság, Magyar Múzeumi Egyesület Közművelődési Tagozata által november 2-3-án megrendezett szakmai továbbképzésnek is ez volt az elsődleges célja. (Szervezők: Bálványos Huba, dr. Kárpáti Andrea, Kovács Judit, dr. Schróth Ágnes, Tüthné Tímár-Geng Csilla, dr. Treiber Pálné, dr. Vásárhelyi Tamás és Végvári Ágnes.) A továbbképzés, amely Pokorni Zoltán oktatási miniszter, illetve Hámori József, a nemzeti kulturális örökségért felelős miniszter védnökségét élvezte, azt is célul tűzte ki, hogy rámutasson a múzeumokban meglévő közoktatási lehetőségekre, illetve elősegítse az iskolák már meglévő múzeumi programjainak megismerését, adaptálását.

Ennek megfelelően épült fel a másfél nap programja is: hétfőn délután a múzeumi szakma számolt be sikereiről, útkereséseiről, azaz az iskolákkal, diákokkal való eddigi együttműködésének változatos tapasztalatairól. Kedden délelőtt a résztvevők különböző múzeumokban tekinthettek meg foglalkozásokat, illetve vehettek maguk is részt azokban, megismerve annak a kínai mondásnak az igazságát, hogy ˝amit olvasok, azt elfelejtem, amit látok, arra emlékezem, s amit csinálok, azt tudom˝. A délután pedig az iskolai tapasztalatok megosztásával telt, bemutatva, hogyan lehet biológia, angol, magyar, történelem, vizuális nevelési vagy akár énekórát tartani a múzeumban. Az esti játékos gyakorlat során a helyszínt adó Természettudományi Múzeum termeiben kellett egyes tárgyakat megtalálni, majd azokat pantomim, vers vagy élőkép formájában bemutatni a többieknek.

Dr. Vásárhelyi Tamás, a Természettudományi Múzeum igazgatója előadásában utalt az Egyesült Királyságban 1997-ben elvégzett felmérésre is. A vizsgálat megállapításai szerint fontos, hogy szorosabb legyen az iskolák és a múzeumok közötti kapcsolat, mert így a tanárok tanácsaikkal jobban segíthetik a múzeumok oktató-nevelő munkáját. A jelentés kiemelte azt is: az iskoláknak növelniük kellene a csoportot kísérő szülők szerepét, és a múzeumok használatát módszeresebben kellene beépíteni a tantervbe. A múzeumi lehetőségek használatának hatását ez a jelentés egyébként igen pozitívnak találta.

A brit javaslat, mely szerint fejleszteni kell az iskolai és a múzeumi pedagógusok közötti együttműködést, Magyarországon is aktuális, hiszen ahogy hallottuk a két nap során, akadozik az információáramlás: a tanárok meglehetősen kevéssé ismerik a múzeumi le¬hetőségeket. A Múzeumi Naptár, amely fel¬sorolja az ország összes múzeumának anyagát, nyitvatartási idejét, el sem jut az iskolákhoz. A múzeumokban még rengeteg, az iskolák által kiaknázatlan lehetőség rejlik. A múzeum színtere lehet az iskolában tanultak elmélyítésének, rendszerezésének, illetve az ˝élményt adó, s ily módon emlékké nemesedő˝ tanulásnak. Ahogy azt Csonka Csa-báné, az Oktatási Minisztérium munkatársa megfogalmazta: ˝A múzeumi tanulás lehetőséget nyújt az önálló ismeretszerzés mód¬szereinek megtanulására, illetve gyakorlására is, s ez a múzeumi és iskolai pedagógusok közös felelőssége.˝ Az is többször elhangzott - mindkét oldalról -, hogy szükség van a motiválásra, az aktív látogatói magatartás serkentésére.
A múzeumi közművelők megfogalmazták elvárásaikat. A pedagógus hangoztassa a múzeumi oktatásra és nevelésre vonatkozó igényét, hogy ez az igény mihamarabb eljuthasson a törvényi szabályozásért felelősök, illetve támogatásra képesek fülébe. Továbbá: tanítási-nevelési céljainak megfelelően a pedagógus tájékozódjon a múzeum kínálatáról és lehetőleg működjön együtt a múzeumi közművelőkkel egy-egy látogatás megszervezésekor. Tudatosan készüljön és a gyerekeket is készítse fel - a téma mellett a viselkedési szabályokra is. A múzeumi kollégákkal való együttműködés során a múze¬umpedagógus juttathassa érvényre a gyermeklátogatók szempontjait már a kiállítások megtervezésekor. Például jó lenne, ha lehetőség nyílna a kevésbé értékes tárgyakhoz való hozzáférésre, kézbevételükre. A múzeum technikai feltételei tegyék lehetővé a mozgás-, látás-, illetve halláskorlátozott emberek számára is a múzeum látogatását, hiszen hiába kínál egy múzeum közművelődési osztálya speciális programokat a számukra, ha a múzeum megközelítése lehetetlen a megfelelő eszközök (rámpa, lift stb.) hiányában.

Az iskolák részéről a következő igények fogalmazódtak meg: Valóban javítani kell az információáramlást. Szükség van a múze¬umpedagógus és a szaktanárok alaposabb együttműködésére, hiszen egy múzeumi látogatás során megtartható az angol-, a biológia-, a történelem- vagy akár az énekóra is. Csakugyan hasznos lenne, ha a tárgyak nemcsak távolról volnának nézhetőek, hanem kézbe is lehetne venni azokat. Javasolták a konferencián részt vevő pedagógusok, hogy a múzeumi szakembergárda segítsen a kérdőívek, feladatlapok összeállításában. Ezek a kérdőívek az ő munkájukat is megkönnyíthetik.
Mindez csak igen kivonatos képet ad az érdekes - ám néhol ad hoc módon összeválogatott - 15 perces beszámolókról, amelyeket talán érdemes legalább a cím és az előadó szerint felsorolni.

 


A NAT és a bemutatóhelyek (Csonka Csabáné, Oktatási Minisztérium); Múzeumpedagógiai műhelyek Magyarországon (Fehér Éva); Hogyan látogassuk a múzeu¬mot? (Sipos Endréné, Magyar Nemzeti Ga¬léria); Mit kínáljanak a múzeumok (dr. Vá¬sárhelyi Tamás, Magyar Természettudo¬mányi Múzeum); Lépjünk túl a tárlatvezetésen! (Szabits Ágnes, Műcsarnok); Tanóra a ˝színfalak mögött˝ (Kreutzer Andrea, Hadtörténeti Múzeum); Vakok és mozgás¬sérültek a múzeumban (Szoleczky Emese, Hadtörténeti Múzeum); Környezeti nevelés a múzeumban (Almádi Krisztina, Ma¬gyar Környezeti Nevelési Egyesület); Gyertek velem múzeumba! - egy nemsokára megjelenő felsős munkafüzet bemutatása (dr. Treiber Pálné, Hermán Ottó Általános Iskola); Feladatlapok és használatuk a kiál¬lításon (alsó tagozat) (Andrásy Zoltánné, Munkácsy Mihály Általános Iskola); Vetélkedő a múzeumban (Géczyné Czoboly Márta, Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgál¬tató Központ); Múzeumi lehetőségek a gimnáziumi történelemtanításban (Márkus Sándorné dr., ELTE Apáczay Csere János Gyakorló Gimnázium); Lakótelepi iskolával a múzeumban - jeles napokon (Nagyné Horváth Emília, Bem József Általános Iskola); Irodalomóra a múzeumban (Bencze Er¬zsébet, Hermán Ottó Általános Iskola); Biológiaóra a múzeumban (Vörös Lászlóné, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola); Angolóra a múzeumban (Tatainé Dobcsányi Erzsébet, Németh László Általános Iskola); Talált tárgy a múzeumban (Sinkó István, Kós Károly Általános Iskola); Hogyan építsük a látogatást az alsós tananyagba? (Czabánné Tarnói Judit, Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium).

A konferencia nemcsak sikeres, hanem önmagán túlmutatóan nagyon lényeges, fontos volt, hiszen igen kevés az olyan alkalom, amelyen a pedagógusok és a múzeumi dolgozók megoszthatnák egymással véleményüket, megismerhetnék a másik fél igényeit is. Mint Vásárhelyi Tamás elmondta, szeretnék feléleszteni a mára már elsikkadt múzeumi hónapot, azaz szeretnék újra megteremteni annak a lehetőségét, hogy a múze¬umok minden októberben bemutathassák programjaikat az iskoláknak. Megemlítette azt is, hogy a konferencia sikere, a nagy érdeklődés láttán úgy döntöttek, jövőre újra megrendezik a tanácskozást.

KORENCHY ANIKÓ
vissza